Recén chegados

Varetai. Protectora de espíritos

Varetai. Protectora de espíritos

Varetai. Protectora de espíritos

Alba De Evan Freijedo

Sete dentes de león

Sete dentes de león

Sete dentes de león

Ledicia Costas

Política de privacidade.

EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.U. (en diante, EDICIÓNS XERAIS e/ou responsable do tratamento).

Na web, existen formularios de contacto que requiren que cumplimente os seus datos persoais nos campos establecidos para tal efecto.

Para EDICIÓNS XERAIS é importante a súa privacidade. Por iso, asumimos a responsabilidade de cumprir coa lexislación vixente en materia de protección de datos e temos o obxectivo de tratar os seus datos de conformidade cos principios de transparencia, limitación da finalidade, minimización de datos, exactitude, integridade e confidencialidade.

EDICIÓNS XERAIS resérvase a facultade de modificar a presente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, xurisprudenciais ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos e/ou dos procedementos ou finalidades de tratamento dos seus datos. Nos devanditos supostos, EDICIÓNS XERAIS notificaralle previamente ou anunciará os cambios realizados, indicando claramente e coa debida antelación as modificacións efectuadas, e solicitando, en caso de que sexa necesario, a súa aceptación a estes. EDICIÓNS XERAIS non realizará nesta cambios retroactivos que reduzan os seus dereitos a menos que sexa requirido legalmente.

Neste documento explicamos quen é o responsable de tratamento, con que finalidade se vai tratar a súa información persoal, a lexitimación para o tratamento, a quen podemos comunicar a súa información persoal, como a solicitamos, os dereitos que lle asisten e os procesos que dispuxemos para protexer os seus datos.

Para tales efectos e, de conformidade co disposto en Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016. (RGPD) e Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPDGDD); EDICIÓNS XERAIS infórmalle do tratamento que realiza dos datos persoais que proporciona a EDICIÓNS XERAIS , que serán incluídos nun ficheiro do que esta entidade é responsable e sobre o que se aplican as medidas de seguridade, técnicas e organizativas previstas na normativa vixente.

Neste sentido e, conforme ao establecido na lexislación vixente, a continuación detallámoslle a información sobre o tratamento que EDICIÓNS XERAIS realiza sobre os seus datos.

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?
EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.U.
C/ Dr. Marañón, 10. 36211 – Vigo (Pontevedra)
C.I.F. nº A-36617496
Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra
FOLIO: 211 – LIBRO: 252 - HOJA: 3550

Quen é o Delegado de Protección de Datos?
O Delegado de Protección de Datos é o encargado de protexer o dereito fundamental á protección de datos e do cumprimento da normativa vixente aplicable a esta materia en EDICIÓNS XERAIS . Pode contactar co Delegado de Protección de Datos de EDICIÓNS XERAIS no seguinte enderezo de correo electrónico: dpo@anaya.es

Con que finalidade tratamos os seus datos?
No suposto de que utilice a web para solicitar información ou contratar produtos ou servizos; EDICIÓNS XERAIS trata os datos que nos facilita co fin de enviarlle as condicións solicitadas tendentes á subscrición do correspondente Contrato de prestación de servizos e/ou subministración de produtos (en diante, o Contrato), así como para xestionar as consultas que nos realiza tanto telefonicamente, por correo postal, electrónico coma se utiliza a nosa web cumprindo os formularios establecidos para o efecto.

Unha vez subscrito o Contrato, EDICIÓNS XERAIS tratará os seus datos para xestionar a relación contractual, prestarlle os servizos e/ou subministrarlle os produtos que contrata e solucionar as incidencias que puidesen producirse neste, avaliar a súa solvencia patrimonial e de crédito co fin de valorar o risco previo á contratación e realizar a xestión contable, fiscal e administrativa cos nosos clientes. A estes efectos informámoslle que, unha vez que nos proporcione o seu correo electrónico, este será utilizado como medio principal de comunicación con Vd. en todos os asuntos derivados da xestión contractual.

En ambos os dous supostos, se o consente previamente, trataremos os seus datos para realizar accións informativas e promocionais, por calquera medio incluídos os electrónicos. Para tales efectos, deberá aceptar a súa recepción, por correo postal, electrónico e mesmo por servizos móbiles, podendo revogar este consentimento en calquera momento mediante o enlace automático que se incluirá para tales efectos nas comunicacións comerciais que reciba, no seu caso ou mediante correo electrónico dirixido a grupoanaya_legal@anaya.es. No suposto de que manifeste o seu desexo de que os seus datos non sexan tratados para a remisión de comunicacións comerciais, EDICIÓNS XERAIS infórmalle que pode inscribirse nos sistemas de exclusión publicitaria. Para tales efectos, pode consultar a información publicada na Axencia Española de Protección de Datos en calidade de autoridade de control competente.

Por intereses lexítimos, poderemos elaborar enquisas e/ou estatísticas de uso dos nosos servizos e/ou produtos, de eficiencia destes, impacto de mercado, etc; co fin de realizar melloras, detectar deficiencias e incidencias e desenvolvementos de ferramentas e novos servizos ou produtos. Para estes efectos, poderemos elaborar un perfil de Clientes, pero non tomaremos decisións automatizadas sobre a base do devandito perfil que puidesen menoscabar os seus dereitos.

No suposto de que utilice a web para remitirnos o seu currículo cumprindo os formularios establecidos para tal efecto ou nolo remita por calquera outra vía, EDICIÓNS XERAIS trata os datos que nos facilita co fin de xestionar a súa candidatura para os procesos de selección dos postos vacantes que oferte.

Por último, informámoslle que EDICIÓNS XERAIS utiliza cookies na devandita web de acordo co detallado na nosa Política de Cookies.

EDICIÓNS XERAIS rexistra direccións IP para facer un seguimento da sesión dun usuario. Isto dálle a EDICIÓNS XERAIS unha idea de que partes do noso sitio web están a ser visitadas polos usuarios. Non establecemos enlaces entre as direccións IP e ningún dato que permita facer unha identificación persoal dos usuarios. Isto significa que, aínda que se faga un seguimento da súa sesión, esta permanecerá totalmente no anonimato.

EDICIÓNS XERAIS poderá enviarlle, se nalgún momento vostede consentiu e proporcionou o seu enderezo de correo electrónico, conforme á Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, información relacionada coas súas páxinas en Internet e outros produtos e servizos que considere que poidan chegar a ser do seu interese. Sempre terá a opción de darse de baixa da lista, de maneira que non recibirá máis esta clase de mensaxes.

O tratamento de datos para outras finalidades distintas ás detalladas anteriormente requirirá unha base de lexitimación ou o consentimento previo e explícito en cada caso.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos, tanto se é cliente ou provedor, é a execución do Contrato subscrito con EDICIÓNS XERAIS ou para a aplicación baixo a súa petición de medidas precontractuais.

O tratamento dos seus datos baseados en intereses lexítimos de EDICIÓNS XERAIS realizarase, en todo caso, co máximo rigor e respecto á súa privacidade, dereitos e liberdades; sen que en ningún caso se utilicen con finalidades que menoscaben os seus dereitos neste sentido.

Así mesmo, en interese lexítimo EDICIÓNS XERAIS tratará datos das persoas físicas e/ou empresarios individuais que sexan necesarias ao obxecto do Contrato, tratando unicamente os datos mínimos para a súa localización profesional e só coa finalidade de manter a relación con respecto ao contrato subscrito coa persoa xurídica na que o afectado traballe e/ou preste os seus servizos.

O tratamento dos seus datos para a remisión de información a consultas que solicite, comunicacións comerciais por diferentes medios (incluídos medios electrónicos) e para a xestión do seu currículo estará baseado no seu consentimento.

O tratamento dos seus datos para finalidades establecidas no aparatado anterior e que estean baseados no consentimento que se lle solicita poderá ser revogado en calquera momento, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do Contrato subscrito, se é o caso, con EDICIÓNS XERAIS .

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?
EDICIÓNS XERAIS poderá comunicar os seus datos a outras entidades pertencentes a EDICIÓNS XERAIS , sempre que o consinta. Noutros supostos, non se prevén comunicacións de datos a terceiros salvo obriga legal. As devanditas comunicacións efectuaranse, en todo caso, cumprindo todas as garantías legalmente previstas. As devanditas comunicacións de datos serán as seguintes.

No suposto de considerarse outra posibilidade de comunicación dos seus datos a terceiros, EDICIÓNS XERAIS solicitará o seu consentimento.

No suposto de considerarse outra posibilidade de comunicación dos seus datos a terceiros, EDICIÓNS XERAIS solicitará o seu consentimento.

No suposto de considerarse outra posibilidade de comunicación dos seus datos a terceiros, EDICIÓNS XERAIS solicitará o seu consentimento.

Sen prexuízo do anterior, EDICIÓNS XERAIS infórmalle que a prestación dalgúns dos seus Servizos e/ou produtos, requiren do almacenamento nas instalacións de EDICIÓNS XERAIS e ou de terceiros e acceso por esta ou por terceiros aos seus datos, comprometéndose EDICIÓNS XERAIS a cumprir o disposto na lexislación vixente aplicable. Para estes efectos, EDICIÓNS XERAIS infórmalle que realizará encargos de tratamentos a terceiros ou outras sociedades pertencentes ao EDICIÓNS XERAIS tales como os servizos de administración, servizos financeiros e de contabilidade, servizos xurídicos, auditorías e almacenamento tanto en servidores físicos coma na nube e prestación de servizos de sistemas con terceiras entidades coas que EDICIÓNS XERAIS teña acordos subscritos e, no seu caso, servizos con terceiras compañías ás que EDICIÓNS XERAIS puidera confiar os procesos de selección levados a cabo. Os devanditos encargos de tratamentos poden requirir transferencias internacionais de datos, realizándose estas sempre a países da Unión Europea, escudo de privacidade de EE.UU. ou que conten cun nivel adecuado de protección de conformidade coa normativa vixente.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os datos?
Pode exercer os dereitos que lle confire a normativa vixente de protección de datos: dereito de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas.

- Acceso: permite ao titular dos datos obter información sobre se EDICIÓNS XERAIS trata datos persoais que lle concirnen ou non e, en tal caso, dereito a obter información sobre os seus datos de carácter persoal sometidos a tratamento.

- Rectificación: permite corrixir erros e modificar os datos que resulten ser inexactos ou incompletos.

- Supresión: permite que os datos sexan suprimidos e deixen de tratarse por EDICIÓNS XERAIS salvo que exista obriga legal de conservalos e/ou non prevalezan outros motivos lexítimos para o seu tratamento por EDICIÓNS XERAIS conforme á normativa vixente.

- Limitación: baixo as condicións establecidas legalmente, permite que o tratamento de datos se paralice, de tal maneira que se evite por parte de EDICIÓNS XERAIS o seu tratamento nun futuro, que unicamente os conservará para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

- Oposición: permite ao titular que en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, poidan opoñerse ao tratamento dos seus datos. EDICIÓNS XERAIS deixará de tratar os datos, salvo por motivos legais, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

- Portabilidade: permite ao titular recibir os seus datos persoais e poder transmitilos directamente a outro responsable nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica. Para o exercicio deste dereito, será necesario que o titular proporcione un correo electrónico válido.

A solicitude haberá de dirixirse a EDICIÓNS XERAIS como responsable do ficheiro, á dirección postal ou electrónica que no apartado “Responsable de Tratamento” desta cláusula ou ao Delegado de Protección de Datos, indicando a referencia “Protección de Datos”. Na solicitude farase constar: Nomee, apelidos, fotocopia do Documento Nacional de Identidade, petición na que se concreta a solicitude e domicilio para os efectos de notificacións. En caso de non estar satisfeito coa resposta de EDICIÓNS XERAIS ante o exercicio dos seus dereitos, ten dereito a reclamar ante a Autoridade de Control a tutela destes.

Sen prexuízo do anterior, calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se EDICIÓNS XERAIS está a tratar datos persoais que lle concirnan ou non.

Como obtivemos os seus datos?
Os datos persoais obxecto de tratamento por EDICIÓNS XERAIS foron proporcionados por Vd. mesmo mediante a subscrición do Contrato, se é o caso. EDICIÓNS XERAIS tratará datos das persoas físicas e/ou empresarios individuais que sexan necesarias ao obxecto do Contrato, tratando unicamente os datos mínimos para a súa localización profesional e só coa finalidade de manter a relación con respecto ao contrato subscrito coa persoa xurídica na que o afectado traballe e/ou preste os seus servizos. No devandito suposto, EDICIÓNS XERAIS infórmalle do tratamento das seguintes categorías de datos:

- Datos Identificativos

- Direccións postais e electrónicas

- Información comercial

- Información contractual

- Datos económicos e de facturación

- Non se tratan datos especialmente protexidos

- Se cumpre formularios para realizar consultas ou solicitar información EDICIÓNS XERAIS só tratará os datos que requiren os mesmos e, en especial, o seu nome e enderezo electrónico.

No suposto de que os datos fosen proporcionados por Vd. mesmo mediante o envío a EDICIÓNS XERAIS do seu currículo. EDICIÓNS XERAIS infórmalle do tratamento das seguintes categorías de datos, informándoo que poderá completar os seus datos mediante a recabación de datos que Vd. publique nas diferentes redes sociais nas que teña perfil público, para ser tratados conforme á presente política de privacidade. Non obstante, na devandita rede social os seus datos rexeranse polas políticas de privacidade desta.

- Datos Identificativos

- Direccións postais, electrónicas e teléfono

- Formación académica

- Experiencia profesional

- Datos económicos sobre bandas salariais aplicables

- Non se tratan datos especialmente protexidos

Exactitude dos datos e maioría de idade. Vd. garante que é maior de idade ou maior de catorce anos conforme á normativa vixente en materia de protección de datos (ou que os devanditos datos se facilitaron co consentimento dos seus pais ou titores legais) e que os datos achegados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obriga.

Durante canto tempo almacenaremos os seus datos?
EDICIÓNS XERAIS infórmalle que tratará e almacenará os seus datos sempre e cando sexa necesario para a execución do Contrato e este se encontre vixente e co fin de poder usalos conforme á finalidade e base xurídica do tratamento pola que foron solicitados. Unha vez finalizado o Contrato, manteremos os seus datos persoais durante os prazos de prescrición legal, de conformidade coa lexislación vixente aplicable en materia Tributaria, Civil e Mercantil.

Nos supostos nos que o seu consentimento sexa a base de lexitimación, EDICIÓNS XERAIS tratará e almacenará os datos que nos facilita, a menos que revogue o seu consentimento ou se opoña ao devandito tratamento. Para procesos de selección, só trataremos os seus datos durante o tempo que dure o proceso para o que nos remitiu o seu currículo, destruíndo este no momento que EDICIÓNS XERAIS lle comunique que a súa candidatura foi desestimada, salvo que na devandita comunicación se lle solicitase a súa conservación para outros procesos de selección que se considerasen oportunos.

Tamén tratamos os seus datos para cumprir cos requisitos da lei aplicable, previr accións ilícitas, resolver disputas, solucionar problemas, executar o noso contrato e outras accións permitidas pola lei. Unha vez que non sexa necesario o tratamento dos seus datos e transcorridos os prazos de prescrición legal, eliminarémolos e/ou bloquearemos conforme á nosa política de retención e supresión de datos.

De acordo aos estándares do sector, EDICIÓNS XERAIS infórmalle que mantén medidas técnicas e organizativas contra a destrución accidental ou ilegal, perda ou alteración accidental, revelación ou acceso non autorizado e outras formas ou procedementos ilegais.. Neste sentido, EDICIÓNS XERAIS adoptará as medidas de seguridade que resulten adecuadas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de datos. Así mesmo, informará a quen teña acceso aos seus datos sobre as súas obrigas de seguridade, confidencialidade e do seu deber de gardar secreto.